Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS công lập.
 

        Gửi các đơn vị file văn bản   rà soát công chức, viên chức có nhu cầu tham gia các khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp và biểu mẫu để các đơn vị thực hiện trước cho kịp thời gian. Văn bản chính thức sẽ gửi trường sau.

 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS công lập.
 

        Gửi các đơn vị file văn bản   rà soát công chức, viên chức có nhu cầu tham gia các khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp và biểu mẫu để các đơn vị thực hiện trước cho kịp thời gian. Văn bản chính thức sẽ gửi trường sau.