Qua tổng hợp báo cáo sơ kết của các đơn vị,  nhiều đơn vị báo cáo chưa chính xác số liệu theo yêu cầu của biều mẫu của Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đính kèm bảng tổng hợp kiểm tra số liệu)......

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non - Mẫu giáo công lập và ngoài công lập trực thuộc.

 

        Qua tổng hợp báo cáo sơ kết của các đơn vị,  nhiều đơn vị báo cáo chưa chính xác số liệu theo yêu cầu của biều mẫu của Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đính kèm bảng tổng hợp kiểm tra số liệu).

        Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị báo cáo chưa chính xác số liệu theo yêu cầu thực hiện lại báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 (mầm non). Thời hạn báo lại: Trước 11 giờ 00 phút, ngày 26/12/2017 và đồng thời gửi file báo cáo về địa chỉ email: mamnonpgdta@gmail.com.

        Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này/.