Qua tổng hợp báo cáo sơ kết của các đơn vị,  nhiều đơn vị báo cáo chưa chính xác số liệu theo yêu cầu của biều mẫu của Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đính kèm bảng tổng hợp kiểm tra số liệu)......